สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ดูลอย
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาลัยพร  เผ่าพงศ์วนา
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวน่อแอ  ศิลปาภาพ
2. เด็กหญิงศศิประภา  พานสกุลบุตร
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  พิลาศชวนพิศ
 
1. นางสาวศศิธร  สรรพจารย์
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  เจซอ
2. นางสาวเกศริน  สุพอ
3. นางสาวแม๊ะพอ  เตะเซอ
 
1. นายบัญชา  เม้าทุ่ง
2. นายรุ่งโรจน์  เหน่คำ
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวช่อผกา  พัฒทุม
2. นางสาวทิพวรรณ  นามเป็น
3. นางสาวศิรินภา  โยธวรรณ์
 
1. นายบัญชา  เม้าทุ่ง
2. นายรุ่งโรจน์  เหน่คำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกริช  ลึเคาะ
2. นางสาวคีราพอ  ชาตรียินดี
3. นายนัฐพงษ์  ดีน้อย
4. นางสาววิมล  ชาตรียินดี
5. นายส่อมู  เชื้อสายวิบูลย์
 
1. นางสาวดารณี  เค็ตโลก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวหนึ่งฤดี  โคตรปัญญา
 
1. นางสาวดารณี  เค็ตโลก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจันทร์แรม  พิลาสชวนพิศ
2. นางสาวเสาวณีย์  ชาตรียินดี
 
1. นางสาวสุจีรา  กิจจานุกิจศิลป์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายกิตติศัพท์  ดีน้อย
2. นางสาวสมศรี  กมลสง่า
 
1. นางสาวสุจีรา  กิจจานุกิจศิลป์
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเซเหย่  วิหคบรรพต
 
1. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
11 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชวรรณ  หล้าเจ
 
1. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวอภิสรา  แสงสีบรรพต
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมโภชน์  ดูลอย
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทนาย   คำใจ
2. นายวรวุฒิ  จันทร์ออน
3. นายสมเกียรติ  เปียงแลกู
 
1. นายพลชาติ  งามสม
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพัทธ์  ดวงคำ
2. เด็กชายณัฐพล  อนุรักษ์ตันติกุล
 
1. นางสาวปนิดา  ปันดอน
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพวรรณ์  แชกรี
2. นางสาวธีรวรรณ  มิตรสาธิต
3. นางสาวประภาพร  พามุ
 
1. นายพลชาติ  งามสม
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงวริศรา  เขียนปัญญา
 
1. นางสาวปนิดา  ปันดอน
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัฐิกาล  สมณา
2. เด็กหญิงรัตนา  ยอดทองเลิศ
3. เด็กหญิงวัลวิภา  โปธิยา
 
1. นายสุทธิพงษ์  กรุณา
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรประภา  มูลธง
2. นางสาวนิลดา  จันทนากร
3. นางสาวรัชฎา  ปาสีล้อม
 
1. นายสุทธิพงษ์  กรุณา
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรัฐ  ก้อนแก้ว
2. นางสาวสรัญญา  เวียงสุขเกษม
3. นางสาวสุปริญญา  ก้อนแก้ว
 
1. นายพลชาติ  งามสม
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  ติเจ
2. นางสาวสุดารัตน์  แชกรี
 
1. นางสาวปนิดา  ปันดอน
 
22 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุควร  ชาตรียินดี
 
1. นางสาวรัดเกล้า  สุธรรมแจ่ม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์อนันต์  มาเขียว
2. เด็กชายมิ่งพิมุกข์  คงคำ
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ก๋องขัน
4. เด็กชายเจษฎากร  ธนันชัย
 
1. นางสาวดารณี  ภัทรวีชนนท์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาติชัย  ชาญชนวุฒิ
2. นางสาวณัฐวรา  ประยูรพนา
3. นายอิทธิพล  ดีน้อย
 
1. นางสาวดารณี  ภัทรวีชนนท์