สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรอนงค์  บุปผาศรีไสว
 
1. นายสำราญ  จันทร์แดง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนารี  วิเศษศรี
 
1. นายอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาววาสนา  วนาวิเศษศรี
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุทรา
 
1. นางสาวจรรยา  แดงมูล
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินนา  ตุ้ยเปง
 
1. นางสาวอังคณา   ไชยอุปละ
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววันทนีย์  ซุยถู
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิโพ  ดิลกประพฤทธิ์
2. เด็กหญิงรัตนากร  ไทยภูเขา
 
1. นายสำราญ  จันทร์แดง
2. นางสาวอังคณา  ไชยอุปละ
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจอแอ้ทู  -
2. นางสาวพรณิชา  เงินสุขใจ
 
1. นางสาวจรรยา  แดงมูล
2. นางสาวอังคณา  ไชยอุปละ
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ไชยวงศ์
 
1. นายกิจการ  กิติกา
 
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  แก้วจันทร์มัง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สุภา
3. เด็กชายเจนณรงค์  ปู่เงิน
 
1. นายกิจการ  กิติกา
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  อมรกิจขยัน
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนา  ใต้เงาสน
2. นางสาวน้ำทิพย์  ยือมุ
3. นางสาววัชราภรณ์  ปานดุษฎี
 
1. นายกิจการ  กิติกา
2. นายกิตติพงษ์  คำแหง
 
12 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปริวรรต  แสนใจอิ
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  คำแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  คำแหง
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  อมรกิจขยัน
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ผลบุษบา
 
1. นายกิจการ  กิติกา
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 5 1. นายนนท์ณภัทร  กล้าหาญ
 
1. นายกิจการ  กิติกา
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทิพโรจน์
2. เด็กหญิงศศิธร  พจนารถธำรง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กำมังละการ
2. นายอินสม  สารินจา
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.1 เงิน 4 1. นายการิน  พะยิ
2. นางสาวพรณัชชา  มานัสพิพัฒน์
3. นายสิทธิวัฒน์  เปียงเพี้ยง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์
2. นางสาวภารัญชน์  สมศักดิ์
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉลองราชย์  มังแก้ว
2. นางสาวพินทุสร  ใหม่ปัน
3. นางสาวอรพิณ  พะเก่พอ
 
1. นางสาวอิษฎาภรณ์  ภู่ระหงษ์
2. นายเจษฎา  เจริญชัยชนะ
 
18 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัดก๋า
2. เด็กหญิงภรณ์นภา  ติ๊บวงษ์
3. เด็กชายอนวัช  ภีระ
 
1. นางสาวณิชนันท์  ปินอุทัง
2. นางสาวพิชามญชุ์  กำมังละการ
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัตพิชา  ปู่สันจร
2. นางสาวอัญชลี  แก้วเสน
3. นายอานุพงษ์  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวนัยนา  สีกันโท
2. นายสิทธิชัย  จองแดง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรณา  เซสุข
2. นางสาวสุดาวรรณ  ศรียางแก้ว
3. นางสาวสุวรรณา  วิเศษมุ่งเจริญ
4. นางสาวสุวัจนี  สกุณาคีรี
5. นางสาวเยาวเรศ  กรกเย็น
 
1. นางนันทวดี  สังข์แดง
2. นายสมเกียรติ  วงศ์แก้ว
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เถิงฝั้น
 
1. นายเอนก  อินัง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจำนงค์  สิงขรวิภา
2. นางสาวอารีวรรณ  ปู่หวัด
 
1. นางนันทมาศ  เจริญชัยชนะ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญฉลาด  ครรชิตพนา
2. เด็กหญิงวราพร  พยุงดาวเรือง
3. เด็กหญิงอังคณา  อาสาพิทักษ์ไพร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นายอัตราพล  อุ่นใจแรม
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  ชัยลังการ์
2. นางสาวสาวิณี  ธนพรกว้างไกล
3. นางสาวสุปวีณ์  วันมหาชัย
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นายศุภชาติ  พุงขาว
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยาวรรณ  อินต๊ะลอ
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  อาสาพิทักษ์ไพร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นายอัตราพล  อุ่นใจแรม
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชบาไพร  ฝนบริบูรณ์
2. นายอภิชาติ  วันเปี้ย
 
1. นางสาวจรัสพร  ความมัง
2. นายศุภชาติ  พุงขาว
 
27 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพะวิชา  ไพรัชชาตินิยม
2. นายสมศักดิ์  เพชรพิทักษ์คีรี
3. นางสาวสุทธิดา  เนงแก้ว
 
1. นายพศิน  ทองเงิน
 
28 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาทิตย์  กระยาหวัน
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
29 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเปจัง  มิตรสาธิต
 
1. นายพศิน  ทองเงิน
 
30 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิต  หนุนภิรมย์ขวัญ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
31 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปีทอง  เฟื่องยศพินิจ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
32 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกชัย  ขยันการเกษตร
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
33 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 - - - 1. นายอภิชาติ  อุชุกรคงสกุล
 
1. นายพศิน  ทองเงิน
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหลืองหล้า
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชนาถ  จั๋นต๊ะทา
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมบูรณ์  ปรัชญาภูวดล
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลลิตา  เลาหาง
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปุลา  นิรันดร์พร
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรีย์รัตน์  แสนใจอิ
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหลืองหล้า
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุชนาถ  จั๋นต๊ะทา
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
42 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กันทะ
2. เด็กชายณาศิส  เตชธรรมพร
3. เด็กหญิงดาวเรือง  จองคำ
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปูแล
5. เด็กหญิงทิวา  ผลสายชล
6. เด็กชายนุชัย  นามอุษา
7. เด็กชายวะพอ  เลาดี
8. เด็กหญิงศิลาพร  ผลกระสินธิ์
9. นายสุรชาติ  จริตดีสม
10. เด็กหญิงเพชรฤดี  เสริมติวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางชนกนาถ  เขียวตา
3. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
43 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชูชัย  เลาย่าง
2. นางสาวทิพวรรณ  กระเรียนทอง
3. นายปุลา  นิรันดร์พร
4. นางสาวพรพรรณ  เสริมติวงศ์
5. นางสาวพิชชาอร  โชคชัยหาญ
6. นางสาววรรณภา  ชนะเอกา
7. นางสาวสกุลณี  มณีเกยูร
8. นายสมเกียรติ  ชลดรงค์
9. นายสุทธิพล  บรรพตผล
10. นายเสี่ยวซาง  เสริมติวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางชนกนาถ  เขียวตา
3. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวากร  มาโน
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  กิติกรเศรษฐ์
 
1. นายวีระพงค์  กล้าแข็ง
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มูลละ
2. เด็กชายศิวกร  สุภา
 
1. นางสาวอุณากรรณ  กันยะมี
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนะพล  ชอบหัตถกรรม
2. นายทนงศักดิ์  ปรัชญาภูวดล
3. นางสาวสิริพร  หล้าพอ
 
1. นางจันทนีย์  สารินจา
2. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสถาปัตย์  บำรุงวงศ์
2. นายสมบูรณ์  ปรัชญาภูวดล
 
1. นายวีระพงค์  กล้าแข็ง
 
48 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  ศิริวรรณ์
 
1. นางสาวสิริรัญญา  บุญลอ
 
49 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาคริยา  จันทร์ราชา
 
1. นางสาวสิริรัญญา  บุญลอ
 
50 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรจนา  ประไพมาลี
 
1. นางพวงทอง  พุทธานนท์
 
51 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสนใจอิ
 
1. นางสุวรรณ์ธัช  สวาสดี
 
52 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  ต๊ะชู้
 
1. นางสุวรรณ์ธัช  สวาสดี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิษณุพงษ์  มาลัยวิภา
2. นางสาววีณา  ทิพย์ทา
3. นางสาวศิริลักษณ์  ปาลี
4. นายสุชาติ  ขุนทอง
5. นายสุภาษิต  พาปู
 
1. นายกิจการ  กิติกา
2. นางสาวอิษฎาภรณ์  ภู่ระหงษ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงค์  ทูแก้ว
2. นางสาวนิภาพร  วงค์เกษตรกร
3. นางสาววันเพ็ญ  พลวิญญู
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริพร  กันทา
2. เด็กชายเจน  เรืองจันทร์
 
1. นางชนกนาถ  เขียวตา
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอกชัย  อัศวพฤกษ์ไพร
 
1. นางชนกนาถ  เขียวตา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เสวี
2. เด็กหญิงสุธิณี  ใจตา
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประจักษ์  สาธิตบุญ
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยามน  โกนมูล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นิภัทรเจน
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทวัฒน์  อ่อนสอาด
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข