สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินนา  ตุ้ยเปง
 
1. นางสาวอังคณา   ไชยอุปละ
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิโพ  ดิลกประพฤทธิ์
2. เด็กหญิงรัตนากร  ไทยภูเขา
 
1. นายสำราญ  จันทร์แดง
2. นางสาวอังคณา  ไชยอุปละ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ไชยวงศ์
 
1. นายกิจการ  กิติกา
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปริวรรต  แสนใจอิ
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  คำแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  คำแหง
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  อมรกิจขยัน
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.1 เงิน 4 1. นายการิน  พะยิ
2. นางสาวพรณัชชา  มานัสพิพัฒน์
3. นายสิทธิวัฒน์  เปียงเพี้ยง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์
2. นางสาวภารัญชน์  สมศักดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉลองราชย์  มังแก้ว
2. นางสาวพินทุสร  ใหม่ปัน
3. นางสาวอรพิณ  พะเก่พอ
 
1. นางสาวอิษฎาภรณ์  ภู่ระหงษ์
2. นายเจษฎา  เจริญชัยชนะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาคริยา  จันทร์ราชา
 
1. นางสาวสิริรัญญา  บุญลอ
 
8 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  ต๊ะชู้
 
1. นางสุวรรณ์ธัช  สวาสดี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เสวี
2. เด็กหญิงสุธิณี  ใจตา
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประจักษ์  สาธิตบุญ
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข