สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจริญญา   ไชยกาวิน
 
1. นางชลธิดา   ตาติ๊บ
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิภาพรรณ์  สมอิ่น
 
1. นางกาญจนา   กล้าหาญ
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร   สมฝั้น
 
1. นายชลธิดา   ตาติ๊บ
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญวรรณ  ศรีกิจนฤนนท์
 
1. นางชลธิดา   ตาติ๊บ
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาริณี  ญาณิวงศ์
2. เด็กชายอนุชา   คำป๋า
 
1. นางกาญจนา   กล้าหาญ
2. นางชลธิดา   ตาติ๊บ
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   อินทร
 
1. นายนนธรัชต์   ธงซิว
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเรไร   จาเดือน
 
1. นางสาวสุนิสา   หน่อนวล
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  คำอ้าย
2. เด็กชายวรวุฒิ  ติ๊บปุ๊ด
3. เด็กหญิงสิรินาถ   โคตพรม
 
1. นางพัชรินทร์   แสนแปง
2. นางสาวสุนิสา   หน่อนวล
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวัฒน์  พ่วงดี
2. นางสาวปาณิศา   แสนใจ
3. นางสาวสิริมา   ปูปี
 
1. นางพัชรินทร์   แสนแปง
2. นางศิวพร   วงค์กันยา
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชชุดา   ชูดอกพุฒ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ปัดภัย
 
1. นายนนธรัชต์   ธงซิว
2. นางศิวพร   วงค์กันยา
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอริสรา   เปียงใจ
2. นายเดชาวัฒน์   ดำยา
 
1. นางสาวพลับพลึง   พัฒนานุรักษ์
2. นางศิวพร   วงค์กันยา
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์   แปงเจอร์
 
1. นางสาวพลับพลึง   พัฒนานุรักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์   อินใจ
 
1. นางสาวพลับพลึง  พัฒนานุรักษ์
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 4 1. เด็กชายธีรนาถ   ก่ำโน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ก่ำโน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  การะบูรณ์
 
1. นางชลธิกาญจน์   จินาจันทร์
2. นางสาวธัญญา  ศรีชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรวรรณ   แยะคำ
2. นางสาวเมฤมล   นวลจันทะ
3. นางสาวโมโมโกะ   โปธาดุก
 
1. นางสาวกนกพร  โชคชัย
2. นางจันทร์พร  ปิงเมือง
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปาปัน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเที่ยง
3. เด็กชายสุธากร  กำจัด
 
1. นางชลธิกาญจน์  จินาจันทร์
2. นางสาวเจนใจ  สุธีพรวิโรจน์
 
17 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   มาลา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   อุดดง
3. เด็กหญิงปภาพิมพ์   บำรุง
 
1. นางกนกพร  โชคชัย
2. นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ
 
18 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปุณยาภา   โจนสัน
2. นางสาวพัชรมัย   อุปแก้วต๊ะ
3. นางสาวศุภรักษ์  มาลาคำ
 
1. นางการะเกศ   ปัญญาวงค์
2. นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ
 
19 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรุณ  รุ่งจรัสกุล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมาเรือง
 
1. นางการะเกศ  ปัญญาวงค์
2. นางสาวพรพรรณ  เปี้ยปาละ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทิชัย   ก๋าใจ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   แก้วกุรัง
3. เด็กหญิงสุชานาถ   จาเรือน
4. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วแสน
5. เด็กชายอภิสิทธิ์   สายปัญญา
 
1. นางสาวศรัญญา   คัมภีระมนต์
2. นางสกาวเดือน   วังป่าตาล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชรินทร์    ซางคำ
2. นายสมพร  สอแก้ว
3. นางสาวอาธิพร   ปู่เดือน
4. นายเกียรติศักดิ์   ปู่หล้า
5. นายเจษฎา   แก้วคำ
 
1. นายมนัส   ตันมูล
2. นายศรินยา   ดวงสัน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติกานต์   แดงบุญ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   นันต๊ะสาร
3. เด็กหญิงดวงพร    เปี้ยปาละ
4. เด็กหญิงพัชรีวรรณ   สุกันโท
5. เด็กหญิงมัสรินทร์   สุวรรณ์
 
1. นายมนัส   ตันมูล
2. นางสาวศรินยา   ดวงสัน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิลุบล    หลายแห่ง
2. นางสาวบุษรา   สังสิทธิ
3. นางสาววรางรัตน์   รื่นอารมณ์
4. นางสาววันเพ็ญ   หล้าจ่อ
5. นางสาวสุวนันท์   ทาแก้ว
 
1. นายศรัญญา   คัมภีระมนต์
2. นางสกาวเดือน    วังป่าตาล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยากร   สมฝั้น
2. นางสาวจีราพร   แก้วชมพู
3. เด็กหญิงชัญญานุช   ทิพเนตร
4. เด็กหญิงญาณภัค   ใจเชยชม
5. นางสาวณัฐยา    มาคา
6. นางสาวนลัทพร   ก่ำโน
7. เด็กหญิงนิชนันท์   จันต๊ะมา
8. นายประสพโชค   ซอนแสน
9. นายมณฑล   จาเดือน
10. นายยุทธหัส   จันทร์สระแก้ว
11. นายรัชตะ   สิริใจ
12. นางสาววนิดา   แก้วมา
13. นางสาวสัจวรรณ    เปียงต๊ะ
14. นายสิทธิพงศ์  วงค์อินทร์
15. นางสาวสุรีย์พร   ตุ่นธิ
16. เด็กหญิงหทัยรัตน์   เอี่ยมสงคราม
17. นายอรรถพร   มุ่งห้วยกลาง
18. นางสาวอัมเรศ   ตาสอน
19. เด็กชายเมฤมล   นวลจันทะ
20. นายเสาร์คำ    ชูญาติ
 
1. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
2. นายมนัส   ตันมูล
3. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
4. นางสาวศรินยา   ดวงสัน
5. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา   โอ๊ดคำ
 
1. นางสาวศรัญญา   คัมภีระมนต์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยนันท์   เกตุชั่ง
 
1. นางสกาวเดือน   วังป่าตาล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์   ใหม่นวล
2. เด็กหญิงไตเปา    แดเชอร์
 
1. นายมนัส   ตันมูล
2. นางสาวศรินยา   ดวงสัน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัทธพงศ์   จันสา
2. นางสาวนุชบา   สุวรรณ์
 
1. นางสาวศรัญญา   คัมภีระมนต์
2. นางสกาวเดือน   วังป่าตาล
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพรรณ   สิทธิ
2. นางสาวธิดารัตน์  ตาทน
3. นางสาววรรณพร  ใจยุ
 
1. นายกฤษกร   ภมรศิลปิน
2. นายนพดล  เครือแก้ว
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีสกุลสวภาคย์
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ   คำหล้า
 
1. นายนพดล  เครือแก้ว
2. นายบุญชัย   สมบูรณ์พลูเพิ่ม
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลชลี   ปวนปินตา
2. นายชิตณรงค์    หงษ์เขียว
 
1. นายนพดล  เครือแก้ว
2. นายบุญชัย   สมบูรณ์พลูเพิ่ม
 
32 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   จาเรือน
 
1. นายกฤษณะพงษ์   ธีระตระกูล
 
33 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชัย    ตรัยทรรศนีย์
2. นายวันสว่าง    แก้วแก้ง
3. นายสิรภพ   ต๊ะเหมือย
 
1. นายกฤษณะพงษ์   ธีระตระกูล
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิพงศ์  วงค์อินทร์
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมลุลี  ตาเสน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชนีกร  เขียวเรือน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  สุริคำ
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรนิชา  แก้วพิกุล
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกวีย์  ปู่สา
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  สุริคำ
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิพงศ์  วงค์อินทร์
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรนิชา  แก้วพิกุล
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรดี  สีลากุล
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรนิชา  แก้วพิกุล
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธีทิพย์  โพธิสถาน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
46 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก    ทาสม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   ปู่สุข
3. เด็กหญิงจุฬาลัษณ์   คำสอน
4. เด็กหญิงนริศรา   ปัญญาดง
5. เด็กหญิงนหทัย   องมล
6. เด็กหญิงศิลป์ศุภา   เจริญศรี
7. เด็กหญิงสุพิชญา   กาวี
8. เด็กหญิงสุภาพร   รังสรรค์เพิ่มบุญ
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
3. นางสาวศิรินาถ  คุณมา
4. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล
 
47 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ    ปู่เงิน
2. นางสาวประภาศิริ   ปู่ถา
3. นางสาวพรพรรณ   เป็งใจ
4. นางสาววรัญญา   อ้ายล้อม
5. นางสาววรากร   อำไพร
6. นางสาวแพรพลอย   คำปัน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
3. นางพัชรินทร์   แสนแปง
4. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
 
48 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ   ปู่เงิน
2. นางสาวชลมินทร์  อินใจคำ
3. นายชัญชนก   ปาสอน
4. นายธนยศ  ตามูล
5. นายธิติ  ตาวินตาน
6. นางสาวบุษยมาศ   หนูขาว
7. นายปณิธาน   ติ๊บเจ
8. นางสาวประภาศิริ   ปู่ถา
9. นางสาวพรพรรณ   เป็งใจ
10. นายพฤนาถ   ปู่หล้า
11. นางสาวพัชรินทร์   เงินถา
12. นางสาวรัตนภรณ์  จันทร์ดำ
13. นางสาววรัญญา   อ้ายล้อม
14. นางสาววรากร   อำไพร
15. นายวันสว่าง  แก้วแก้ง
16. นางสาวแพรพลอย   คำปัน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
2. นางสาวทัชชา  พรมสีดา
3. นางสาวธัญญา  ศรีชัย
4. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
5. นายมนัส  ตันมูล
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.29 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ตุ้ยเตียม
2. เด็กชายธนารัตน์   แปงเจอร์
3. เด็กชายภานุวัฒน์   ธนานนท์ทวีกุล
 
1. นายรุ่ง   ราชแสนศรี
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจำรัส  แก้วนา
2. เด็กชายวิริยะ  ยะมัง
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์   เขียวยะ
2. นายทินกร   ปู่สุข
3. นางสาวศศิประภา   โบแบน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร   หารสนามยุทธ
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  อภิวงศ์ไชย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   มาบุตร
 
1. นางสาวสุวิมล   ด้วงยศ
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  หลำพุก
2. เด็กชายอภิชาติ  หลวงแบน
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยคำร้อง
2. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์ฝั้น
 
1. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินยา   เงินถา
2. นางสาวเสารส   สุริคำ
 
1. นางสาวสุวิมล   ด้วงยศ
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรานอม  นามวงค์
2. เด็กชายปิยพล  ชัยบาล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ม่วงคำ
 
1. นางนงคราญ   สมนึก
2. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  ทะชมภู
2. นางสาวศรินยา  หล้าแก้ว
3. นางสาวสิริพร  ศรีจา
 
1. นางนงคราญ  สมนึก
2. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารกา   มูลพงษ์
2. นางสาวนวลรัตน์   นรินทรางกุล ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า   ใจสงค์
 
59 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมณฑวรรณ  จำปามา
 
1. นางสาวชีวัน   บุญตั๋น
 
60 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชยาพร  ปวนปินตา
 
1. นางสาวชีวัน  บุญตั๋น
 
61 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงศ์  ชมภูจี๋
 
1. นายเชาวลักษณ์   สิงห์บัว
 
62 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริรัตน์   จันสา
 
1. นายเชาวลักษณ์   สิงห์บัว
 
63 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาราณี   จันทร์ดี
 
1. นางสาวศิรินาถ   คุณมา
 
64 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 71.5 เงิน 5 1. นางสาวศิริการณ์  สอนนะ
 
1. นางสาวศิรินาถ   คุณมา
 
65 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ก๋าสม
 
1. นางพัชรินทร์   กันวะนา
 
66 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิทวัส   ยะมัง
 
1. นางพัชรินทร์   กันวะนา
 
67 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดารารัชต์  สุขท้าว
 
1. Mr.lin  zhong
 
68 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  นามวงค์
2. เด็กชายนพรุตม์  ต๊ะใจ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญสุข
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ยะมัง
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปาต๊ะ
 
1. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
 
69 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  สมสุข
2. นางสาวนิรชา  ตาลี
3. นางสาววริศรา  ปาทะ
4. นายวัชรินทร์  ก่ำเป็ด
5. นางสาวเจนจิรา  นาคคำ
 
1. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกช  ปูปี
2. นางสาวปวีณา  ตาลี
3. นางสาวสาวิตรี  ยางนิยม
 
1. นางกาญจนา  กล้าหาญ
2. นางชนิดา  ตาติ๊บ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวรินทร์  ศิริหมี
2. เด็กหญิงศศิธร  บรรจง
 
1. นายเชาวลักษณ์  สิงห์บัว
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย    อินทรจักร
2. เด็กชายทวีศิลป์  ตั๋นแก้ว
3. เด็กชายนวฤกษ์  แสนศรีชัย
4. เด็กชายปณิธาณ  วงศ์ฝั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ   เปี้ยปาละ
 
73 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิตา  โนตา
2. นางสาวพรรณิภา  ตาเสน
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  แบ่งปัน
 
1. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย