สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงหัสยา  สะอี
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  เต็งนุ
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดาพร  ใจฟู
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรวิวรรณ์  ใจแก้ว
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชลี  มะนาวหวาน
 
1. นายบุญลือ  อยู่ศรี
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตสุภา  จ่อแผ
 
1. นายบุญลือ  อยู่ศรี
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  อินต๊ะคำวัง
 
1. นางอุษณีย์  ศรีสว่าง
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตอาภา  วงษ์สกุล
2. เด็กหญิงวินิทรา  พากเพียร
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  บุญเทียม
 
1. นางกันยา  สุยะเรือง
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพกร  โนจา
 
1. นางกันยา  สุยะเรือง
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  อุ่นใจละ
2. เด็กหญิงเกศินีย์  จันทาเวียง
3. เด็กหญิงเนตรนภิศ  หลวงคณะ
 
1. นางสายทอง  หล้าใจ
2. นางสาวอทิตยา  พันธ์แสดง
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินวัตร  บุญก้ำ
2. นายทินกร  อินต๊ะ
3. นางสาวพิมพร  คำมูลใจ
 
1. นางสายทอง  หล้าใจ
2. นายสิริพันธุ์  จันทราศรี
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  สิริโพธิวงศ์
2. เด็กหญิงอัยยานาฎ  อัยย์ตระกูล
 
1. นางสาวช่อลัดดา  วรรณา
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริษา  ตายา
2. นายศิริชัย  ขาวกิจไพศาล
 
1. นางสาวช่อลัดดา  วรรณา
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นางสายทอง  หล้าใจ
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิน  แสนหาญ
 
1. นายสิริพันธุ์  จันทราศรี
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  กุยปวง
2. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมคำหมื่น
3. เด็กชายอภิวัฒน์  หวันแดง
 
1. นางกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐฐา  แสงเอี่ยม
2. นางสาวณัฐพร  รูปเขียน
3. นางสาวศศินิภา  ดวงอานา
 
1. นางมลิวรรณ์  เมืองมูล
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เตจาบูรณ์
2. เด็กหญิงนรมน  ชัยโย
3. เด็กหญิงสิริพร  แก้วป้อม
 
1. นางสาวณฐอร  สุภายอง
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรา  กุนาใจ
2. นายพีรณัฐ  มณีวรรณ
3. นางสาวสิริพร  มูลปัญญา
 
1. นางสุรีย์  พันธุ์ศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทนิภา  กันทะยวง
2. เด็กชายชาญณรงค์  วรรณคำ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมสีดา
 
1. นางสาวสุพรรณี  วรวัฒนเมธี
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลศรี  ไชยพรม
2. นางสาวพิชญา  กัญญา
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  โบแบน
 
1. นางมลิวรรณ์  เมืองมูล
 
23 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณรักษ์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงวิทัศนา  ปินสม
 
1. นางวันเพ็ญ  พันธ์อินทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.24 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  พรมปัญญา
2. นางสาววราภรณ์  บุญทาคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
25 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภราดร  แสงแจ่ม
2. เด็กชายสหวัฒน์  ยิ่งละออ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
26 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุภพ  ใจแก้ว
2. เด็กชายอถิชน  จันตาคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
27 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณํฎฐากร  ปันตาทิพย์
2. นายธวัชชัย  โกนมูล
3. นายพงศกร  ดีดำ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทศพร  กุยปวง
2. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมคำหมื่น
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทิมอ่วม
4. เด็กหญิงหัทยา  จ๊ะอี
5. เด็กหญิงเนตรนภิศ  หลวงคณะ
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
2. นางไพริน  ปัญญาแก้ว
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรกฤษณ์  ปิ่นแก้ว
2. นายพีรณัฐ  มณีวรรณ
3. นายพุทธิพงษ์  ศรีบุตร
4. นายวุฒิไกร  ถนอมเสียง
5. นายศุภกิจ  อุดโน
 
1. นายทรงโปรด  แดงไฟ
2. นางสาวสุภัทร  จ๊ะเขียว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันตาบุญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  คุ้มครอง
3. เด็กหญิงบุญยาพร  อินต๊ะคำ
4. เด็กชายปัถยา  สิริใจ
5. เด็กหญิงอนัญญา  กันทะยวง
 
1. นายทรงโปรด  แดงไฟ
2. นางสาวสุภัทร  จ๊ะเขียว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิน  แสนหาญ
2. นายธีรพงษ์  ทิพย์จักร์
3. นางสาวนันทวัน  โรจจันทิน
4. นายวุฒิกร  ชัยพรม
5. นายศิริชัย  ขาวกิจไพศาล
 
1. นายชม  ขันคำ
2. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเสน
2. เด็กชายกิติศักดิ์  จันทรยศ
3. เด็กชายชาญชัย  บุญมาแก้ว
4. เด็กชายธงชัย  รอดมา
5. เด็กชายปรัชญา  ปราบหงษ์
6. เด็กหญิงฟ้าใหม่  จุงจิงตา
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  แง่โว้
8. เด็กชายรัชชานนท์  ทองคุณ
9. เด็กหญิงลัทธิพร  สงัทวงศ์
10. เด็กชายวันชัย  กูกอง
11. เด็กชายศราวุธ  แสนช้างคำ
12. เด็กหญิงศศิกานต์  อุดเป็ง
13. เด็กหญิงอภิชญา  อ้ายจาง
14. เด็กชายอานันต์  อุปละ
15. เด็กชายเกษมสันต์  จันต๊ะซาว
 
1. นายชม  ขันคำ
2. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
3. นางสุพัตรา  ยาศรี
4. นางสาวสุภัทร  จ๊ะเขียว
5. นางไพริน  ปัญญาแก้ว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดาพร  ใจฟู
 
1. นางสาวสุภัทร  จ๊ะเขียว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  มั่งมี
 
1. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัฐดาพร  กฤษเมืองแมน
2. เด็กชายนัฐพงษ์  นะวะโต
 
1. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
2. นางสาวสุภัทร  จ๊ะเขียว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพงษ์  กาวิวงศ์
2. นางสาววันวิสาข์  บุญมาแก้ว
 
1. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
2. นางสาวสุภัทร  จ๊ะเขียว
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชาตรี  แก้วคำ
2. นางสาววันเพ็ญ  ทายศ
3. นางสาววาสนา  พูเสน่ห์
 
1. นายนิคม  คำรินทร์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพริ้งเพรา  ศรีชัย
2. เด็กหญิงอรณี  บุญก้ำ
 
1. นายสมพร  วัฒยืนยง
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายพิสิฐ  บุญมากอง
2. นางสาววิลาวรรณ  กันทะคำ
 
1. นายสมพร  วัฒยืนยง
 
40 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรัญพร  กบกันทา
 
1. นายสมาน  วงค์พฒนันท์
 
41 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมแก้ว
 
1. นายสมาน  วงค์พฒนันท์
 
42 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำอ้าย
 
1. นายสมาน  วงค์พฒนันท์
 
43 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดาณี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงภูรัชญา  คะปะนา
 
1. นายสมาน  วงค์พฒนันท์
 
44 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายมนตรี  จันทร์พรหม
 
1. นายสมาน  วงค์พฒนันท์
 
45 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวนิตยา  สุภาโส
 
1. นายสมาน  วงค์พฒนันท์
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพันแสน  หล้าเหลื้อม
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัควรรณ  ปราศรี
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดาวนภา  วงค์คำ
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษราวัลย์  นันทะโส
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
50 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเขมิสรา  ปินใจ
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
51 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมคำหมื่น
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
52 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรัญญา  เพชรดิน
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงเกศินี  อนุสรณ์สามัคคี
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐฐา  แสงเอี่ยม
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาคินทร์  เล็กประดิษฐ์
2. เด็กชายพาณุวัฒน์  รักเมือง
3. เด็กชายศุภฤกต  เลิศหาญ
 
1. นายอนวัช  หมื่นรังษี
2. นายอุบล  เพชรเมือง
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรกฎ  ขาวป้อ
2. นางสาวชไมพร  เลาย้าง
3. นางสาวรุ่งอรุณ  บุปผาวนา
 
1. นายอนวัช  หมื่นรังษี
2. นายอุบล  เพชรเมือง
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยพันธุ์  ตาสิงห์
2. เด็กชายพิชญพงษ์  วิญมา
 
1. นางสาวเกศกนก  โปธิมอย
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวิช  ศรีวรรณ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กิพอ
 
1. นายอนุพงษ์   จันทรมานนท์
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำอ้าย
2. นางสาวมินตรา  ใบคำ
3. นายสุริยา  บำเพ็ญ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมแก้ว
5. นางสาวอัญชลี  แรกบุตร
6. นายอิฐธิพงษ์  ทิพราชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  เมืองมูล
2. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญเทียม
2. เด็กหญิงนันทกา  เป็ดมา
3. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์เชย
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ปัญญาก๋อง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ตุ่นคำ
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  จันนา
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  จันตาบุญ
3. นายอาทิตย์  จันต๊ะซาว
 
1. นางสาวณฐอร  สุภายอง
2. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงศ์  ปูสัญจร
2. นายอดิศร  แก้วคำ
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ธรรมประคอง
2. เด็กชายวิศรุต  สาคร
3. เด็กหญิงเกษฎาพร  แก้วสุใจ
 
1. นายสมศักดิ์  ตานะเป็ง
2. นายอนุพงษ์   จันทรมานนท์
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุจิราทอง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  กันทะคำ
 
1. นางสาวเกศกนก  โปธิมอย
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  หวังดี
2. นางสาวณิดา  ขันปาลี
3. นางสาววริศรา  กันทะแต้
 
1. นายนพฤทธิ์  ชัยชาญ
2. นายสมศักดิ์  ตานะเป็ง
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ยะวงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปู่วัน
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีราวรรณ  ต๊ะอิน
2. นางสาวปวีณา  เสนากุล
3. นางสาวพิมพ์ประไพ  จันต๊ะยะ
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  เมืองมูล
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชาติบุรุษ
2. เด็กหญิงพิศพลอย  ประนันติ๊บ
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กันทะตุ่น
2. เด็กหญิงนัฏฐพร  ถามา
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ตุ่นสุรินทร์
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุไรพร  ปู่คำ
2. นางสาวนลัท  ดอกแก้ว
3. นางสาวสุวรรณรัตน์  ท่าระเบียบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงฟ้าใหม่  ลุงจิ่งตา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปละ
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทินี  อ้ายคำ
2. เด็กหญิงมนัสลิน  คำพรรณ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศนีย์  บุญมา
2. นางสาวอรวรรณ  อ้ายเรือน
3. นางสาวแคทธรียา  เทพอึ่ง
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สามภูศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  เขียวตา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลนที  กันทะคำ
2. นางสาวนันทนัช  กาวิวงศ์
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรุณา  อ่อนชื่น
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  กาวิล
3. เด็กหญิงรัตนาพร  นันต๊ะหม่น
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นางสาวเกศกนก  โปธิมอย
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  พรมเสน
2. นางสาวนนธิชา  ทานะมัย
3. นางสาววันวิสาเพ็ญ  พูลเพิ่ม
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
2. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประสิทธิ์  กันทะเขียว
2. นายพีระศักดิ์  ทอดทิ้ง
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดวงสุวรรณ
2. เด็กชายนันทวิทย์  จันทรรังษี
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
81 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิธิพร  ทาหล้า
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงศ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นายอภิสิทธิ์  วรรณการ
 
1. นางดวงพร  ซอนเสน
 
83 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  เสริมวิเศษ
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงศ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐหทัย  โชคชัย
 
1. นางดวงพร  ซอนเสน
 
85 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  อุดโน
 
1. นายคณิน  บุญเสริฐ
 
86 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุฑามาศ  คำแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
87 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรศักดิ์  กันทะคำ
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
88 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประจักษ์จิตร  ชุ่มเขียว
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
89 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  มาลีศรีธาดา
 
1. นางสุทธิษา  รัตนมงคล
 
90 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัชกร  ป้อปาลี
 
1. นางสุทธิษา  รัตนมงคล
 
91 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญชัย  สุขภา
2. เด็กหญิงชลลดา  วรรณคำ
3. เด็กหญิงนภาพร  ถาง้อก
4. เด็กหญิงบุษยมาส  จาถานัน
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แก้วยศ
 
1. นายประภาวิชญ์  รุ่งพีรภัทร
2. นายพรเทพ  ปอโซโร
 
92 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขุนแผน  ทาเขียว
2. นางสาวจรัสพร  ทาหล้า
3. นางสาวนฤทล  คำมูล
4. นางสาวนันทกานต์  จอมแจ้ง
5. นางสาวเนตรดาว  แก้วคำมา
 
1. นางดวงพร  ซอนเสน
2. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตันศรีวงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  หาญใจ
3. เด็กหญิงลลิตา  ฉายาบริสุทธ์
 
1. นางนัยนา  เอี่ยมสังข์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วแดง
2. นางสาวปดิวะรัดดา  เครือเลา
3. นางสาวรุ้งอารุณ  ศรีกระจ่าง
 
1. นางนัยนา  เอี่ยมสังข์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทิมอ่วม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กิติฟู
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตนาวลี  เทียมยศ
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว