สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรวิวรรณ์  ใจแก้ว
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริษา  ตายา
2. นายศิริชัย  ขาวกิจไพศาล
 
1. นางสาวช่อลัดดา  วรรณา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลนที  กันทะคำ
2. นางสาวนันทนัช  กาวิวงศ์
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย