ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.5 เงิน 4
5 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.5 เงิน 5
6 แม่โถวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.5 ทองแดง 6

ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 แม่โถวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 5
6 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 6

ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.24 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.4 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.5 ทอง ชนะเลิศ
2 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 4
5 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 5

วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
Science Show ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.4 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 4

วิทยาศาสตร์
Science Show ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.25 ทอง ชนะเลิศ
2 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่โถวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.7 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
Impromptu Speech ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.7 ทอง ชนะเลิศ
2 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.1 เงิน 4

ภาษาต่างประเทศ
Impromptu Speech ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่โถวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.8 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.5 เงิน 4

ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.25 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่โถวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 4
5 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 5

วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.5 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง ชนะเลิศ

สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 4
5 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57 เข้าร่วม 5

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.33 ทอง ชนะเลิศ