หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธาน
2. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร จันต๊ะวิไลโรงเรียนบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
5. นางอัลิปรียา ปิงหล้าโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร จันต๊ะวิไลโรงเรียนบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
5. นางอัลิปรียา ปิงหล้าโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธาน
2. นางสาวแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ไชยกุลโรงเรียนบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรี สุรินทร์ธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ไชยกุลโรงเรียนบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ อยู่ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางสาวจุฬาภรณ์ แสงศรีเพ็ญกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐภาส รุ่งศิริรัตนชัยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายสำราญ จันทร์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัยนา จินะป๊อกโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายบุญลือ อยู่ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางสาวจุฬาภรณ์ แสงศรีเพ็ญกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐภาส รุ่งศิริรัตนชัยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายสำราญ จันทร์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัยนา จินะป๊อกโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุภาพร จันต๊ะวิไลโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรรยา แดงมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุภาพร จันต๊ะวิไลโรงเรียนบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรรยา แดงมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางชลธิชา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธาน
2. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ไชยกุลโรงเรียนบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรี สุรินทร์ธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ไชยกุลโรงเรียนบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา หน่อนวลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายนนธรัชต์ ธงชิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิจการ กิติกาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณิศา สีกรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางกันยา สุยะเรืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา หน่อนวลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายนนธรัชต์ ธงชิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิจการ กิติกาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณิศา สีกรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางกันยา สุยะเรืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี ภัทรวีชนนท์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิริพันธุ์ จันทราศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดารณี ภัทรวีชนนท์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิริพันธุ์ จันทราศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร สรรพจารย์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. นางศิวพร วงศ์กันยาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยันโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวช่อลัดดา วรรณาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร สรรพจารย์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. นางศิวพร วงศ์กันยาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยันโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวช่อลัดดา วรรณาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวดารารัตน์ ไสยรัตน์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวดารารัตน์ ไสยรัตน์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย โสภาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ไชยยาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา เพชรเสนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางการะเกด ปัญญาอินทร์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกพร โชคชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจษฎา เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภวรัญน์ สมศักดิ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
9. นางมลิวรรณ เมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรทัย โสภาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ไชยยาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา เพชรเสนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางการะเกด ปัญญาอินทร์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกพร โชคชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจษฎา เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภวรัญน์ สมศักดิ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
9. นางมลิวรรณ เมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายอินสม สารินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ชัยอามโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์พร เมืองปิงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ เหน่คำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณฐอร สุภายองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุรีย์ พันธ์ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายอินสม สารินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ชัยอามโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์พร เมืองปิงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ เหน่คำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณฐอร สุภายองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุรีย์ พันธ์ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายนครินทร์ จันต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย จองแดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ พันอินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายนครินทร์ จันต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย จองแดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ พันอินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร โชคชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณิชนันท์ ปินอุทังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอังศุมาลิน มังแก้วโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางการะเกศ ปัญญาวงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา เม้าทุ่งโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนัยนา สีกันโทโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร โชคชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณิชนันท์ ปินอุทังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอังศุมาลิน มังแก้วโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางการะเกศ ปัญญาวงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา เม้าทุ่งโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนัยนา สีกันโทโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายนครินทร์ จันต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย จองแดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ พันอินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายนครินทร์ จันต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย จองแดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ พันอินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ เหน่คำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายอินสม สารินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ เหน่คำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายอินสม สารินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ เหน่คำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายอินสม สารินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอเนก อินังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณีราวรรณ์ นำมะโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอเนก อินังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณีราวรรณ์ นำมะโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศรินยา ดวงสันโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณีราวรรณ์ นำมะโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
3. นายศุภชัย ถาดนาคโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายอเนก อินังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงโปรด แดงไฟโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวศรินยา ดวงสันโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณีราวรรณ์ นำมะโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
3. นายศุภชัย ถาดนาคโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายอเนก อินังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงโปรด แดงไฟโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวศรินยา ดวงสันโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายทรงโปรด แดงไฟโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภชัย ถาดนาคโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ คำยองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ คำจันทร์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทวดี สังข์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ คำจันทร์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภชัย ถาดนาคโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ คำยองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพริน ปัญญาแก้วโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทวดี สังข์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภัทร จ๊ะเขียวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทวดี สังข์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภัทร จ๊ะเขียวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ คำยองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางไพริน ปัญญาแก้วโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ คำจันทร์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ คำยองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางไพริน ปัญญาแก้วโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ คำจันทร์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวิรัติ อันดากุลโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
2. นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกฤษกร ภมรศิลปินโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายรุ่งทิตย์ พรมมาเย็นโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ คำติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชาติ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
2. นายศราวุธ มาแก้วโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอำไพ ฟูไฝติ๊บโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชาติ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ คำติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญชัย สมบูรณ์พูนเพิ่มโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายศราวุธ มาแก้วโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพร วัฒนยืนยงโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนพดล เครือแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอำไพ ฟูไฝติ๊บโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจรัสพร ความมังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพร วัฒนยืนยงโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางกัญชกช เมตจิตกุลโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงค์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ จีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพศิน เงินทองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธาน
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐณิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรกช ทองกรโรงเรียนนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธาน
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐณิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรกช ทองกรโรงเรียนนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธาน
2. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐณิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรกช ทองกรโรงเรียนนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธาน
2. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐณิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรกช ทองกรโรงเรียนนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธาน
2. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐณิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรกช ทองกรโรงเรียนนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธาน
2. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐณิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรกช ทองกรโรงเรียนนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. นายสว่าง วาณิชประดิษฐ์โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพทุธศาสตร์กรรมการ
3. นายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่ง ราชแสงศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์นี สาธินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. นายสว่าง วาณิชประดิษฐ์โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพทุธศาสตร์กรรมการ
3. นายนายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่ง ราชแสงศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์นี สาธินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธาน
2. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกศกนก โปธิมอยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. นายสว่าง วาณิชประดิษฐ์โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพทุธศาสตร์กรรมการ
3. นายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่ง ราชแสงศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์นี สาธินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
2. นายสว่าง วาณิชประดิษฐ์โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพทุธศาสตร์กรรมการ
3. นายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่ง ราชแสงศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์นี สาธินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กล้าแข่งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวภัทรารินทร์ จูแวนโรงเรียนวัดบ้านขุนพุทธศาสตร์กรรมการ
3. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณลี เทพก๋องโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิระณัฐ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธาน
2. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิระณัฐ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธาน
2. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศกนก โปธิมอยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ ชัยชาญโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรารินทร์ จูแวนโรงเรียนวัดบ้านขุนพุทธศาสตร์กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ ชัยชาญโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรารินทร์ จูแวนโรงเรียนวัดบ้านขุนพุทธศาสตร์กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธาน
2. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระณัฐ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายอนวัช หมื่นรังษีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายรุ่ง ราชแสงศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทรนี สาธินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายอนวัช หมื่นรังษีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายรุ่ง ราชแสงศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทรนี สาธินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชัยพรมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายอนวัช หมื่นรังษีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายรุ่ง ราชแสงศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทรนี สาธินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอนวัช หมื่นรังษีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายรุ่ง ราชแสงศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทรนี สาธินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธาน
2. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพรมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทรารินทร์ จูแวนโรงเรียนวัดบ้านขุนพุทธศาสตร์กรรมการ
5. นางสาววรรณลี เทพก๋องโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางนงคราญ สมนึกโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กล้าแข่งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางนงคราญ สมนึกโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธาน
2. นางสาวเกศกนก โปธิมอยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ์ ดำฤทธิ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ์ ดำฤทธิ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธาน
2. นางสาวเกศกนก โปธิมอยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงคราญ สมนึกโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธาน
2. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ์ ดำฤทธิ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธาน
2. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสิริรัญญา บุญลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สิทธิโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุภา ขอขบวนชนโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวพิชญา วงค์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวชีวัน บุญตั๋นโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิรินาถ คูณมาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเทพ ปอโซโรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนกนาถ เขียวตาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวชีวัน บุญตั๋นโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิรินาถ คูณมาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเทพ ปอโซโรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนกนาถ เขียวตาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสิริรัญญา บุญลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สิทธิโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุภา ขอขบวนขนโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวพิชญา วงค์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสิริรัญญา บุญลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สิทธิโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุภา ขอขบวนชนโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวพิชญา วงค์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสิริรัญญา บุญลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สิทธิโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุภา ขอขบวนชนโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวพิชญา วงค์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวชีวัน บุญตั๋นโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สิทธิโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงทอง พุทธานนท์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายประภาวิส รุ่งพีรภัทรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรเทพ ปอโซโรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวชีวัน บุญตั๋นโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สิทธิโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงทอง พุทธานนท์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายประภาวิส รุ่งพีรภัทรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรเทพ ปอโซโรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสุทธิษา รัตนมงคลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. Missyumei Tanโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. MissLi zhangโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Lin zhongโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Jun huโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Jun huโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Lin zhongโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. Missyumei Tanโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. MissLi zhangโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุทธิษา รัตนมงคลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.3
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินาถ คูณมาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสิริรัญญา บุญลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัดเกล้า สุธรรมแจ่มโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร ซอนเสนโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิน บุญเสริฐโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ เรือนรูโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรินาถ คูณมาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสิริรัญญา บุญลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัดเกล้า สุธรรมแจ่มโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร ซอนเสนโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิน บุญเสริฐโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ เรือนรูโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวอัษฎาภรณ์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอำภาวรรณ นันต๊ะโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กาวิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางกันชกช เมตจิตกุลโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวอัษฎาภรณ์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอำภาวรรณ นันต๊ะโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กาวิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางกันชกช เมตจิตกุลโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัลิปรียา ปิงหล้าโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวิจิตรา กาวิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรัฒิ จันดากุลโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
4. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ เปี้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอัลิปรียา ปิงหล้าโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวิจิตรา กาวิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรัฒิ จันดากุลโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
4. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ เปี้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายเชาวลักษณ์ สิงห์บัวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนกนาถ เขียวตาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณนลักษ์ โครตปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายเชาวลักษณ์ สิงห์บัวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนกนาถ เขียวตาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณนลักษ์ โครตปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ เปี้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดารณี ภัทรวีชนนท์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา พันธ์แสดงโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววนิดา ไตรกระแสชลโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ เปี้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดารณี ภัทรวีชนนท์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา พันธ์แสดงโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววนิดา ไตรกระแสชลโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
คำคม ม.4-ม.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกิจการ กิติกาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ เปี้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิริพันธุ์ จันทราศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายนนท์รัตน์ ธงชิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายกิจการ กิติกาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ เปี้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิริพันธุ์ จันทราศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายนนท์รัตน์ ธงชิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
ร้อยมาลัยเด็กพิเศษ ม.1-ม.3
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอำภาวรรณ นันต๊ะโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัษฎาภรณ์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายคมสันต์ ภูวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธาน
2. นางสาวอำภาวรรณ นันต๊ะโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัษฎาภรณ์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายคมสันต์ ภูวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]