หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   7 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 10.00-12.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ก.ย. 2555 10.15-12.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ก.ย. 2555 10.15-12.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ก.ย. 2555 10.15-12.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ก.ย. 2555 10.15-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม เต้น 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม เต้น 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 ก.ย. 2555 09.00-15.00
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 ก.ย. 2555 09.00-15.00
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 ก.ย. 2555 09.00-15.00
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 ก.ย. 2555 09.00-15.00
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 ก.ย. 2555 09.00-15.00
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ห้องสมุด 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ห้องสมุด 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม เต้น 7 ก.ย. 2555 09.00-10.30
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม เต้น 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 233 ชั้น 3 ห้อง 3 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ลานข้างห้องสมุด 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ลานข้างห้องสมุด 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 7 ก.ย. 2555 10.00-16.00
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 7 ก.ย. 2555 10.00-16.00
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม เต้น 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
4 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ศูนย์วัฒนธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
28 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
29 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
31 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
33 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
34 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
35 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
36 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
37 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
38 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
39 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
40 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
41 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
5 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
7 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดมกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ก.ย. 2555 09.30-12.00
26 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ก.ย. 2555 09.30-12.00
27 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
28 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000620 Impromptu Speech ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2555 10.30-12.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
9 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000618 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
12 000619 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 132 7 ก.ย. 2555 10.00-11.00
2 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 132 7 ก.ย. 2555 10.00-11.00
3 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 ก.ย. 2555 09.00-15.00
4 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 ก.ย. 2555 09.00-15.00
5 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 13.00-14.00
6 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 13.00-14.00
7 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
8 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
9 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ก.ย. 2555 13.00-14.00
10 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ก.ย. 2555 13.00-14.00
11 000615 ร้อยมาลัยเด็กพิเศษ ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม เต้น 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนฮอดพิทยาคม เต็นท์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]