ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 4
5 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 5
6 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สายอักษร สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 4
5 ศีลรวี สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 5
6 ฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 6
7 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 7
8 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 8
9 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 10
11 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 10
12 อรุโณทัยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 10
13 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 10
14 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 10

ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายอักษร สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 5
6 ฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 6
7 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52.5 เข้าร่วม 7
8 ศีลรวี สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 46 เข้าร่วม 8
9 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45 เข้าร่วม 9
10 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45 เข้าร่วม 9
11 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 32.5 เข้าร่วม 11
12 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 7
8 บ้านสันต้นหมื้อ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 8
9 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 10

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อรุโณทัยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 4
5 ศีลรวี สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 5
6 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 6
7 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 6
8 สายอักษร สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 8
9 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ศิลปะ
“ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
5 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
6 สายอักษร สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
7 อรุโณทัยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.6 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.7 ทอง 4
5 อรุโณทัยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันต้นหมื้อ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.25 ทอง 4
5 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.25 ทอง 4
6 อรุโณทัยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.2 ทอง 6
7 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.15 ทอง 7

ศิลปะ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
5 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
6 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4

สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศีลรวี สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 6
7 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 8
9 ฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 9
10 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 9
11 อรุโณทัยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 11
12 สายอักษร สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 12
13 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 13

สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 4
5 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 5
6 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 6
7 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 7
8 บ้านสันต้นหมื้อ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 8
9 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 54 เข้าร่วม 9
10 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52 เข้าร่วม 10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 5
6 อรุโณทัยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 6
7 ศีลรวี สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 7
8 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 8
9 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52 เข้าร่วม 10
11 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45 เข้าร่วม 11

ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
5 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันต้นหมื้อ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 4
5 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 4
6 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 6
7 ฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
8 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 5
6 ศีลรวี สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 6
7 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 7
8 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 8
9 สายอักษร สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 9

วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
5 บ้านสันต้นหมื้อ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
6 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
7 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
8 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
9 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
3 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
4 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ศิลปะ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศีลรวี สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันต้นหมื้อ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อรุโณทัยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 4
5 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 4
6 บ้านสันต้นหมื้อ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.33 ทองแดง 6
7 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58.67 เข้าร่วม 7

ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95.5 ทอง ชนะเลิศ
2 รังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.5 เงิน 4
5 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันต้นหมื้อ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
5 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 4
5 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
6 ฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 6
7 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 7

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 4
5 ฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
6 เวียงแหงวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 6

ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ศีลรวี สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑