งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 000285
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายอังณุกุล    ธนะสาร
2. นางสาวอริสรา    สิงห์น้อย
3. นางสาวเจนจิรา    นาแก้ว
1. นายนราศักดิ์    ไชยเรือง
2. นางอัมพวัล    วิจารณ์
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวดาว    หน่อคำ
2. นางสาวสมพร    แซ่ห่าง
3. นางสาวณัฐธิดา    ถาวรวิจิตร
1. นางจันทร์เพ็ญ    จินกระวี
2. นางสาวสุวรรณี    ชาญชัยเอกสกุล
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายธรรมวิทย์    คิดคำส่วน
2. นางสาวจุฑามาศ    กิติกร
3. นางสาวลลิตา    ยั่งยืนปิยรัตน์
1. นางประภัสสรณ์    เล็กธำรง
2. นางปรารถนา    เกียรติภักดี
4 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวสรนันท์    พุทธา
2. นายอัศนัย    ทองคำ
3. นางสาวบงกชกร    น้อยพงษ์
1. นายชูเกียรติ    วรรณสอน
2. นางสาวเจนจิรา    เทียมแก้ว
5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวลัดดาภรณ์    ภูเขา
2. นางสาวนีรภา    ชมพูคีรี
3. นางสาวยุรฉัตร    จอมจันทร์
1. นางสาวนงคราญ    ตันตะละ
2. นางสาวกฤษณา    จองมน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................