สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชูทิศ พายัพ 71 14 5 5 90
2 พร้าววิทยาคม 57 17 8 6 82
3 สันทรายวิทยาคม 54 26 10 11 90
4 แม่แตง 34 15 9 12 58
5 แม่ริมวิทยาคม 31 15 8 12 54
6 สะเมิงพิทยาคม 23 23 8 13 54
7 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 19 6 11 11 36
8 เชียงใหม่มัธยม 15 12 4 8 31
9 สันป่ายางวิทยาคม 12 12 7 14 31
10 วัดแม่ริมวิทยา 8 14 14 14 36
11 แม่หอพระวิทยาคม 6 15 8 11 29
12 พงษ์พิกุล เชียงใหม่ 4 2 3 1 9
13 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 2 4 4 11 10
รวม 336 175 99 129 739