สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ทองใบ
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ  เจริญกิจ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนภาวรรณ  พวงสร้อย
 
1. นางสาวสมหมาย  ไชยวิศาล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   กระจาย
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ดาวธง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา   นิมิตรุ่งโรจน์
 
1. นางสุวรรณา  วงศ์นาค
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิณณวัตร  พฤกษาเกษมสุข
 
1. นายปุญญพัฒน์   เกตุไทย
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรเดช   อาจสิงห์
 
1. นางสมหมาย  ไชยวิศาล
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรลักษณ์   ใจตรง
 
1. นางอาภรณ์   โสมสอน
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนที   บูรณะ
 
1. นางอาภรณ์  โสมสอน
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วังกดิลก
2. เด็กหญิงอรญา  วิทยผโลทัย
 
1. นางสาวสุนิสา   สุดเกตุ
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรธิดา   รุ่งแจ้ง
2. นางสาวเอื้อมพร   ไทรรอดศรี
 
1. นางสาวปราณี  ขันที
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมเกียรติ   เลี้ยงหิรัญ
2. เด็กชายสานนท์   สร้อยสน
 
1. นางอรอนงค์   เพชรอุราสินธุ์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภาพร  มีสุขสวัสดิ์
2. นางสาวเพ็ญนภา   ธนาภรณ์
 
1. นางสมจิตต์   มาฆะสิทธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   สีขาว
2. เด็กหญิงนันทิดา   จุลศรี
3. เด็กหญิงวรรณวลัย   เฟื่องฟู
 
1. นางณัชชาวีร์   หาญณรงค์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายกฤษฏา  เพ็งพิมพ์
2. นายจักรพงค์   มาตรโห้
3. นายภาณุพงศ์   วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสุภาพร  วัฒนธัชพงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ทองทวี
2. เด็กหญิงแสงระวี   หวังดี
 
1. นางสาวธนภัทร   วงศ์อาษา
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติยา  เพชรลือ
2. นายนิรัญ  สุวรรณโชติ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   สมนึก
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  เมธสาร
 
1. นางสาวสุดารัตน์   ฤทธิ์นุช
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตนัย   ทองกำเนิด
2. นายก้องภพ   ศิริพัฒน์
3. นายนรวิชญ์   ศรีเนตร
4. นางสาวปิยะธิดา   โสผล
 
1. นางสาวธีรณี   ติยะศิริ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันท์ณภัส  เจริญมงคลทวี
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  เข็มเพชร
3. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีนาลักษมี
 
1. นางรัชนี  หนูน้อย
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญานิษฐ์  แซ่โก
2. นายปรัชญา  รามัญอุดม
3. นางสาวสิริพร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางวิจิตต์  สุทธิ
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนบพร  แซ่ซื้อ
2. เด็กหญิงปัญจพร  ประมวล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ตั๋น
 
1. นางทิพวัลย์  แสงอรุณ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวณัฐกานต์  จงธรรมมา
2. นางสาวมินตรา  ราชมนตรี
3. นางสาวสิริกัญญา  เกิดโชติ
 
1. นางสมฤดี  ธนโชติกฤตชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วลา
2. เด็กหญิงนรมน  พูลบัว
3. เด็กหญิงโสรดา   เทียนทอง
 
1. นายสุภาภรณ์  มาตราคำภา
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจีรพงค์  มีกระจิต
2. นายพรเทพ   อ่ำมาก
3. นายศุภกิตติ์   ขจรเวชไพศาล
 
1. นางสาวอรนุช  แซ่ตั้ง
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   มั่นศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอาสยา  มั่นศรีจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  รักษาภักดี
 
1. นางสาวจันทร์แรม   บัวใหญ่
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำน้อย
2. นายวรุตน์  เมธสาร
3. นางสาวศิริธร   อนุพันธ์
 
1. นางสาวณัฐชนาภัทธ  ดังก้อง
2. นางสาวศิริลักษ์  วังทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายจิรายุ   วังคีรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ผ่ามวันญวน
 
1. นายคมสัน   โพธิ์ทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติกร  พิพิธเศร้า
2. นายนันทิพัฒน์  อริยพัฒน์
3. นายศรราม  สารจันทร์
 
1. นายบัญชา  ปลื้มอารมย์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัทมา   บุตรภาส
2. เด็กหญิงสุนันทา   แสงทอง
3. เด็กหญิงอัญชลี  นิ่มเนียม
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทวงศ์
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์   อินคง
 
1. นายวิทยา   รัตนอร่าม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์   ทองกร
2. นางสาวณัฐริชา   ชมดง
3. นางสาววงเดือน   ชินคำ
4. นางสาวศุภิสรา   สวัสดิ์วงษ์
5. นางสาวเกวลี   แหยมไทย
 
1. นางสาวอังครัตน์   วงษ์สวรรค์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พรานกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณชา   แก้วอมตวงศ์
3. เด็กหญิงประภัสสร  พิพิธเศร้า
4. เด็กหญิงปริฉัตร   มีชาติ
5. เด็กหญิงปาริชาติ   ผ่องใส
 
1. นางสาวสราลี  งามดี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายณรัชตภณ   สุขอิ่ม
2. นางสาวมนัสยา   ศรีคำ
3. นางสาวศศิธร  เกษี
4. นางสาวสุวลี   เจือจันทร์
5. นายอานนท์   สุทธิทิพย์
 
1. นางสาวจิราพร   ธรรมปาน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลฉัตร   ก้องเสนาะ
2. นางสาวณัฐพร   เหมือนจันทร์เชย
3. นายนนทวัฒน์  รัตนวิจิตร
4. นายบริบูรณ์  นามวงษ์
5. นายอนุวัตร   พระนคร
 
1. นางสาวสุนารี   ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤดี   สร่างทุกข์
2. นายคชาภรณ์  หล่าธรรม
3. นายชฎาวุธ  ลมปลิว
4. นางสาวชนันรัตน์   พรพจน์ธนามาศ
5. นางสาวชนากานต์   บุญประเสริฐ
6. นางสาวฐิติกุล   พูลสวัสดิ์
7. นางสาวดวงมณี   พันธ์สีดา
8. นางสาวธัญญารัตน์   สาคร
9. นางสาวนวรัตน์   นาคบางลอ
10. นางสาวนิรัชพร   แทนทด
11. นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหอม
12. นางสาวปาริฉัตร   มานะโพน
13. นางสาวพิมพ์ชนก   สมดี
14. นางสาวรังสิมา   พุ่มพวง
15. นางสาววศินี   เสียงเสนาะ
16. นางสาวอชิรญา   สุวรรณอำไพ
17. นางสาวอารียา   ทับทิมหอม
 
1. นางปราณี   วิโนทพรรษ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลันธร   ฮวบนิล
2. นายณรินทร์   แก้วศิริ
3. เด็กชายธนสิน   เจียมศิริ
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   วังดิลก
5. เด็กหญิงธัญรดา   สังฆเวช
6. เด็กหญิงธุวพร   หล่าลาภ
7. นายประยุทธ   นาชัยสิทธิ์
8. นายปวเรศ   แม้นกิตติ
9. นายพงศธร  นามห่อ
10. เด็กหญิงภานุชนาถ   กองทรัพย์
11. เด็กหญิงวัลลยา   แสงอรุณ
12. นายวีรพงษ์   แห่ล้อม
13. นายวีรพล   คณะศูนย์
14. เด็กหญิงศศิมา   แซ่อึ๊ง
15. นายสหชัย   สมพร
16. นางสาวสินิทรา  ถวิล
17. เด็กหญิงสุวดี   เหลืองสิริพาณิช
18. เด็กชายอนาวิน  นามโบราณ
19. นางสาวอรพรรณ   เจริญเชาว์
20. เด็กชายเคน  ปานแร่
 
1. นางปราณี  วิโนทพรรษ์
2. นายอานัติ  ปะวาระณะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริกร   จงจิตต์เวชกุล
 
1. นายประภาศน์   เจียมศิริ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารียา   ทับทิมหอม
 
1. นางปราณี   วิโนทพรรษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติยากร   ดีน้ำจืด
2. เด็กชายพชรพล   วงศ์ทิม
 
1. นายภัทรวุฒิ   กันศิริ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 91.94 ทอง 8 1. นางสาววรรณพร   ภิญโญวรภาค
2. นายสุทัศน์   ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาวสราลี  งามดี
2. นางสาวสุนารี   ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  กล้ารบ
3. เด็กหญิงกัณย์สินี   ทิพยมนตรี
4. เด็กหญิงจิตรานุช   อาจประโคน
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ทวนดิลก
6. เด็กหญิงธาริณี   ทวีกัลป์
7. เด็กหญิงนันทิกานต์   ปัตยุรักษ์
8. เด็กหญิงรวิพร   สุภาพร
9. เด็กหญิงสนิษฐยา   แสนเดช
10. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลสดี
11. เด็กหญิงสุวิชญา   สระเกตุ
12. เด็กหญิงอภัสรา   สมคิด
13. เด็กหญิงเจลกา  ส่งศรีแจ้ง
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บุญสร้อย
15. เด็กหญิงโสรยา   ศิวิไลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
2. นายดิเรก  หนูน้อย
3. นางสาวสมบูรณ์  อัจฉริยะเกียรติ
4. นายอดิศักดิ์  รื่นรมย์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรานุช   หัตถภูมิเกษตร
2. เด็กหญิงศิรดา   นาคนวล
3. เด็กหญิงสุนิตชญา   วงศ์ศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
2. นางทิพวัลย์  แสงอรุณ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวจันจิรา   แก้วยงกฎ
2. นางสาวพรภิรมย์   โพธิ์อุดม
3. นางสาวศิรินัสดา   สงวน
 
1. นางทิพวัลย์  แสงอรุณ
2. นายอดิศักดิ์  รื่นรมย์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชวิศา  ดงแก้ว
2. เด็กหญิงวีรยา   วันทุมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
2. นายทวีวัฒน์  เบญจมาศ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติมา   สามบุญศรี
2. นางสาวสุธาทิพย์   แสงจริง
 
1. นายดิเรก  หนูน้อย
2. นางสาวสมบูรณ์  อัจฉริยะเกียรติ
 
45 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตน์ติมา   วรรณศิริ
2. นางสาวสิตานัน   โพทา
3. นางสาวอรอนงค์   บริสุทธิ์
 
1. นางสาวลัดดา   ปัญญาโพธิ์
2. นายเสถียรพงษ์   ชูสาย
 
46 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   วงศ์นาค
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
47 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริฉัตร  มานะโพน
 
1. นายเสถียรพงษ์  ชูสาย
 
48 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิมา   แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
49 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร   ค้ำชู
 
1. นายเสถียรพงษ์  ชูสาย
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรพล   ถนอมมิตร
 
1. นายเสถียรพงษ์  ชูสาย
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเอเชีย  แตงกลับ
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
52 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมีนา  สุดาปัน
 
1. นายเสถียรพงษ์  ชูสาย
 
53 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา   วงศ์คช
 
1. นางสาวปุณยวีร์   กร่ำกระโทก
 
54 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พรชัยกุล
 
1. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
55 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  พ่วงคง
2. นางสาวณัฎฐิกา  วงค์คช
3. เด็กหญิงธนาภา  ผาวัน
4. นางสาวนภากาญน์  มั่นคง
5. เด็กหญิงนุชรวีร์  นามโคตร
6. นางสาวปริณดา  สิมชมภู
7. นางสาวปวีณา  ผาวัน
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรชัยกุล
9. นางสาวอรอนงค์  สุขถาวร
 
1. นายธงชัย  พุ่มสุข
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิ์เดช   โกเลียง
 
1. นายมาโนช   บัวกลิ่น
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 - 1. นายธีรภักดิ์   ชำนาญกิจจา
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธินี   หาทรัพย์
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
59 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิ์เดช   โกเลียง
2. นางสาวจันจิรา   วงศ์คช
3. นายชัยวัฒน์   ขาวอุไร
4. นางสาวชิดชนก   พงษ์พรอนันต์
5. นายณรงค์ฤทธิ์   ธรรมงาม
6. นางสาวนภัทร  ทองเกิดหลวง
7. นางสาวนลพรรณ   มหาสังข์
8. นางสาวนิศาชล   หาญกุล
9. นายศิรสิทธิ์   เตปินตา
10. นางสาวศิริรัตน์   เหลืองกระจ่าง
11. นางสาวสลาวลี   ชาวบางรัก
12. นายอนุวัตร   พระนคร
 
1. นางสาวนันทา  อยู่สุข
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
60 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   แช่มช้อย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ภูมัง
3. เด็กหญิงณัฐนรี   ไกรสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธนพร   เดชกุญชร
5. เด็กหญิงภานุมาศ  มากอยู่ดี
6. เด็กหญิงรัตนา   แก้วคำ
7. เด็กหญิงวันมงคล  ดวงราช
8. เด็กหญิงศิริพร  เหลืองกระจ่าง
9. เด็กหญิงสุจารี   จินดา
10. เด็กหญิงเอมวิกา   กัลปนารถ
 
1. นางสาวนันทา  อยู่สุข
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรกาญจน์   บุตรสวรรค์
2. นางสาวเนตรดาว  หวังดี
 
1. นางเอ็นดู   วงศ์พยัคฆ์
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา   สนธิโรจน์
2. นางสาวทัศญา   เดชกุญชร
3. นางสาวปรียานุช  ไพรบึง
 
1. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายกุลชาติ   ทองจันทึก
2. เด็กชายพัทธพล   พงศ์สุข
3. เด็กชายราเชนทร์  เที่ยงแน่
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญกมล   พรมสุวรรณ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   วงศ์อยู่
3. เด็กหญิงอารียา   หงษ์อินทร์
 
1. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธพิชัย   พานิช
2. เด็กหญิงเมทินี  แทนทด
 
1. นายศักดิ์ดา   สุภาพ
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตนัย   ทองกำเนิด
2. นางสาวขจีพร   พุ่มสุข
3. นางสาวธมลวรรณ   ศรีประเสริฐ
 
1. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงยศ   ยิ้มเยื้อน
2. นายปภาวิน   วิริยะอลงกรณ์
3. นายเรวัตร์  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรณิษา   เกษรเจริญ
2. เด็กหญิงศศินิภา   นันทะสิน
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิพล  ประกอบผล
2. นายภูวนัตถ์   คำพาลี
3. นายศุภกฤต   พิมพ์ตระการ
4. นายอภิสิทธิ์   ฤทราพรม
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เผ่าพันธุ์ดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   แทนทด
3. เด็กหญิงปวีณ์กร   เจียรสวัสดิ์วัฒนา
 
1. นายบรรพต  ทองอินทร์
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชมภู่
2. เด็กชายวรายุทธ  ปักษาพันธ์
 
1. นายบัญชา  ปลื้มอารมย์
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปีแสง   ศิริมงคลสูตร
2. นางสาวพิชชากร   เกตุแก้ว
3. นายรชต   เชียงทา
 
1. นายบรรพต  ทองอินทร์
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายปิยวิทย์   พงษ์กระสินธุ์
2. นายอิศรา   ธาราดล
 
1. นายบัญชา  ปลื้มอารมย์
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก   รติมาชัยกุล
2. เด็กชายณัฐภัทร   ดัดถุยาวัตร
3. เด็กหญิงสุชาดา  กรุงเจริญ
 
1. นายบรรพต  ทองอินทร์
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายบุริศ   เจริญดี
2. เด็กชายรัชชานนท์   ชุ่มบุญยืนยง
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา   โพธิ์โรจน์
2. นางสาวพิจิตรา   แซ่ตั้ง
3. นางสาววิจิตรา   วงษ์สวรรค์
 
1. นายบรรพต  ทองอินทร์
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   ใช้เฮ็ง
2. เด็กหญิงปิยะนุช   จันทะศรี
3. เด็กหญิงอรณิชา   ช่างเหล็ก
 
1. นางอัจฉนา   มุลิ
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา   เจริญเจษฎา
2. นางสาววิภาจิต   โพธิ์นา
3. นางสาวสุมิตรา   สมคิด
 
1. นางอัจฉนา  มุลิ
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภักคณา   เอี่ยมใหญ่
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เอี่ยมใหญ่
3. เด็กหญิงสุดา  สุรินทร์
 
1. นางนันทนา   เพียรพิจิตร
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายนฤดล   มีบุญรอด
2. เด็กชายเทพฤทธิ์   โกมลมาลย์
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิพาดา   อรัญวงศ์
2. นางสาวรสิตา   เข็มเงิน
3. นางสาวอัญชลี   เห็นชอบ
 
1. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกมล   อรุณ
2. เด็กหญิงสุพพัตรา   สนบ้านเกาะ
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  วุฒิวงศ์
2. เด็กหญิงฐานิต   ณ รังษี
3. เด็กหญิงสุทธิดา   ทรัพย์อร่าม
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนารีรัตน์   ยิ่งยวด
2. นางสาวศิริวรรณ   สวัสดิกุล
3. นางสาวสุภาวิตา   พิมพิเศษ
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณิศร   ป้อมสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์   บังเกิดลาภ
3. เด็กหญิงรัชนก   ทองมนต์
 
1. นางสาวกรองทิพย์   เพียรพิจิตร
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมชนก   ทองคำ
2. นางสาวสุดธิดา   อยู่ละ
 
1. นายศักดิ์ดา  สุภาพ
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา   สุภาพร
2. นายวิชัย  บุญเหมาะ
3. นายวิธวัช   ดวงใจ
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  สารสุวรรณ
2. นายอัษฎา   ธาราดล
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชวรา   วรรณกี้
2. เด็กหญิงปิยนันท์   แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   วงศ์สุบิน
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณัฎฐริณีย์   สวัสดีมงคล
2. นายณัฐวัตร   ยิ้มมาก
3. นางสาวธนัตชนก  ภูษาพริ้ว
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สัมฤทธิ์
2. เด็กชายนันทิรุจ   น้อยเจริญ
 
1. นายศักดิ์ดา  สุภาพ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันดี  ศรีเพ็ญรัก
2. เด็กชายอภิชาติ  หาญกล้า
 
1. นายบัญชา  ปลื้มอารมย์
 
93 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเกตน์แก้ว   ทาสมบูรณ์
 
1. นางกนกวรรณ  เสือศิริ
 
94 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนทีกานต์   เกรียงศักดิ์ชัย
 
1. นางกนกวรรณ  เสือศิริ
 
95 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพียงรวี  เล็กใจซื่อ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจภักดี
 
96 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา   บรรณาลังค์
 
1. นางสาวพวงผกา  แซ่ตั๊น
 
97 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินดา   เสืออย่าง
 
1. นางสาวอนิสรา  ชัยศิริ
 
98 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวณัฐณิชา   โสนิตยกุล
 
1. นางเอกอนงค์  ลี้กุล
 
99 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาณุมาศ   ปรางเดิม
 
1. นางสุนีรัตน์  เบญจมาศ
 
100 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวมนัสวี   หัดเขียน
 
1. นางสาวผุสดี  ผาสุกยืด
 
101 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุติ   คำแหงวงศ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เสือกลิ่น
3. เด็กหญิงปนัดดา  อักษราชูปถัมฐ์
4. เด็กหญิงสุพัชชา   หัดเขียน
5. เด็กชายอนุสรณ์   ทองศรีสุข
 
1. นายศิริชัย  มีชัย
 
102 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวมนสุดา   วิทยพัฒนาพร
2. นางสาวยุวดี   ฉ่ำนิตย์
3. นางสาววรรณิภา   อนันทสุข
4. นางสาวอุษณีย์  อาทรกิจวัฒน์
5. นางสาวเกศินี   ชวนชื่น
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ทัพกรุง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ   นาคน้อย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ทุนผล
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนฤมล   นามวงศ์
2. นางสาวพลอยกาญจน์   สร้อยสน
3. นางสาวสุทธิรักษ์   วงษ์ไทยผดุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
2. นายชัชนาถ  ฉายาชวลิต
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงนฤมล  อินทรวัติ
2. เด็กหญิงปานรี  สวัสดีมงคล
 
1. นางสาวผุสดี  ผาสุกยืด
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณา  ท้วมเสงี่ยม
 
1. นางสาวผุสดี  ผาสุกยืด
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาพร   จำรัสแสง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   วัฒน์ชัยพนา
3. เด็กชายภากร  บุทธิชาติ
4. เด็กหญิงศศิธร  เลี้ยงวงษ์
 
1. นางณัชชาวีร์   หาญณรงค์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นายยศภูมิ   สมคิด
2. นายสมควร  มิ่งขวัญ
 
1. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิณณวัตร   สามศรีทอง
 
1. นางสาวธนภัทร   วงษ์อาษา
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอยกาญจน์   สร้อยสน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   สมนึก