หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเฉลียว จงธรรมสุขยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ประธานกรรมการ
2 นางพรรณีย์ มาอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา รองประธานกรรมการ
3 นางสาวสิริพร จินตนา ครู โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการ
4 นางสาวประไพ หงษ์มาก ครู โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการ
5 นางสาวพัทธนภา ไวสู้ศึก ครู โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการ
6 นางสาววรรณา สิทธิเดช ครู โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการ
7 นางสาวกันยารัตน์ แก้วพริ้ง ครู โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]