งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 000953
ลำดับ ลำดับแข่ง สังกัด ชื่อ - สกุล
1 4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. นายผัน    หอมเกตุ
2 12 สพป. ชุมพร เขต 1 1. นางสาวพนอ    ทิพย์พิมลรัตน์
3 26 สพป. ตรัง เขต 1 1. นายสุวิทย์    ฟองโหย
4 30 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 1. นายสวาท    ภักดีบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................