งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 000951
ลำดับ ลำดับแข่ง สังกัด ชื่อ - สกุล
1 4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. นางสาวพิณิวรรณ    อินทเชื้อ
2 9 สพป. ปัตตานี เขต 1 1. นางจุฑารัตน์    อรุโณทัย
3 10 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. นางสายตา    แก้วศรีมนต์
4 22 สพป. พัทลุง เขต 2 1. นางสาวจรุวรรณ    ชูขาว
5 26 สพป. ตรัง เขต 1 1. นายอมร    แก้วศรียงค์
6 30 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 1. นางจันทรา    ด่านคงรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................