งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 000950
ลำดับ ลำดับแข่ง สังกัด ชื่อ - สกุล
1 4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. นายสุทธิพงศ์    ทองสร้าง
2 26 สพป. ตรัง เขต 1 1. นางพัทธกานต์    หนูนารถ
3 30 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 1. นางสาวเกษร    ใจห้าว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................