รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๒
3 สพป. ยะลา เขต 2 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๓
4 สพป. ตรัง เขต 1 ผ่านเกณฑ์
5 สพป. กระบี่ เขต 1 ผ่านเกณฑ์
6 สพป. พัทลุง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
7 สพป. สงขลา เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์
8 สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
9 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
10 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
2 บ้านบางคู สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
3 บ้านใหม่ (วันครู ๒๕๐๓) สพป. ยะลา เขต 3 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 บ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
3 สามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. ระนอง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
3 สพป. ตรัง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 บ้านบางคู สพป. ภูเก็ต เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
3 บ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์
4 บ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 บ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
3 วัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 โศภนคณาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์๒ สพป. กระบี่ เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 บ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
3 วัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์
4 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์
5 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สพป. สตูล เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
6 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. ตรัง เขต 2 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. ชุมพร เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
3 สพป. ตรัง เขต 1
4 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 สพป. ตรัง เขต 1
3 สพป. ปัตตานี เขต 1
4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
5 สพป. พัทลุง เขต 2
6 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. ตรัง เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
3 สพป. ตรัง เขต 2
4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. ตรัง เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. ยะลา เขต 3 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 สพป. ระนอง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ไม่ผ่านเกณฑ์
2 สพป. พัทลุง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 วัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๒

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 ท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 บ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 บ้านป่าคลอก สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ
1 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
3 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์
4 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค